2

بی نهایت علاقمنـدیم نظرات شما را در خصـوص هر موضوعی که به کیفیت تـولید، طـرح، رنگ و خدمات نایس ارتباط دارد را بدانیم. لازم به ذکر است شرکت برای پیشـنهادات خوب و انتـقادات سـازنده ای که موجب ارتقـا سـطح کیفی محصـولات و خــدمات این شرکت شوند، هـدایایی به رسـم یادبود ارسـال می نماید.

%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7