2

با توجه به تماس اکثر محصولات تولیدی نایس، با پوست بدن، پارچـه های مصــرفی از مــواد اولیه مرغــوب و ضــد حسـاسیت تهیـــــه می گردند، این پارچه ها توسط تجهیزات پیشـرفته و با استفاده از رنگ های سـازگار با پوست، رنگ شده سپس در مراحـل برش و دوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7